fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Poznajemy algorytmy

Temat: Rozsypana układanka – podstawy programowania strukturalnego.

Cel główny:

– uczeń poznaje podstawy programowania strukturalnego, wykonując zadania w aplikacji Box Island;

Cele operacyjne:

Uczeń:
– poznaje podstawy programowania strukturalnego;
– rozwija myślenie algorytmiczne;
– rozpoznaje wzorce działania;
– wie, czym jest algorytm, debugowanie, pętla;
– potrafi samodzielnie poruszać się w aplikacji Box Island;
– poznaje elementy języka specjalistycznego (informatycznego) – technolektu;
– rozumie terminy technolektu i stosuje je w zadaniach;
– wyszukuje i analizuje błędy w posługiwaniu się schematem;
– krytycznie podchodzi do efektów swojej pracy;
– wytrwale dąży do celu;
– stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z tabletu;

Metody pracy:
– problemowa, elementy podającej; elementy metody aktywizującej (kształtowanie
współpracy);

Formy pracy:
– praca indywidualna z tabletem;
– praca w parach;

Materiały dydaktyczne:
– iPady;
– aplikacja BOX ISLAND;
– prezentacja filmowa (animacja tematyczna);

 

Zobacz efekty zajęć