fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Łączymy żywioły

TEMAT: “Łączymy żywioły”

Na nieznaną planetę przybyło czterech braci. Przybysze w ramach pierwszej wizyty na nowej planecie chcą ofiarować kilka darów, które nieustannie im towarzyszą. Wędrując i przemierzając opustoszałe tereny zwiedzanego miejsca ujrzeli cztery wioski, w których mieszkali ludzie. Każdy z braci wybrał więc po jednej i do niej się udał. Pierwszy ofiarował ludności ogień, drugi wodę, trzeci ziemię, a czwarty powietrze. Dzięki otrzymanym darom, ludzie mogli się rozwijać. Rośliny mogły kwitnąć, pojawiły się zwierzęta, a ludzie zaczęli wytwarzać narzędzia niezbędne do dalszego rozwoju. Niestety wśród braci zaistniał konflikt. Każdy z nich zaczął przechwalać się, czyja wioska jest najlepsza. Przez złość i niezrozumienie bracia zaczęli walczyć ze sobą. Najbardziej poszkodowani zostali mieszkańcy wiosek ponieważ doświadczyli negatywnych skutków żywiołów – powodzi, pożarów, trzęsień ziemi oraz silnych huraganów. Widząc krzywdę ludzi, bracia zrozumieli, że tylko współpraca poprowadzi osadników do świetlanej przyszłości. Bali się jednak podjąć tego wyzwania, więc ustąpili pozostawiając swoje dary… Oczywiście, na ratunek przybywa Pan Tablet z zadaniem dla uczniów.

Uczeń rozwiązuje problem głównych bohaterów odkrywając jak najwięcej elementów przyrody, zaczynając tylko od czterech żywiołów. Pod koniec zajęć, w ramach podsumowania, zostanie wyłoniony klasowy, międzyklasowy, oraz międzyszkolny rekordzista odkryć. Najlepszy zostaje umieszczony na stronie www.pan-tablet.pl.

Cel główny zajęć:

 • uczeń, przy użyciu aplikacji samodzielnie tworzy elementy rzeczywistości przyrodniczej;

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

 • potrafi zdefiniować pojęcie żywiołu;
 • wymienia wszystkie 4 żywioły, także w języku angielskim;
 • potrafi wskazać i opisać pozytywne oraz negatywne związane z danym żywiołem, np. dzięki wodzie mogą rozwijać się rośliny, ale zbyt długo i intensywnie padający deszcz może doprowadzić do powodzi;
 • przy wykorzystaniu aplikacji potrafi wywnioskować skutki oraz konsekwencje łączenia ze sobą żywiołów, np. ogień połączony z wodą może doprowadzić do przemiany wody w parę wodną, czyli gazowy stan skupienia wody;
 • nazywa różnorodne elementy świata przyrodniczego np. wulkan, gejzer, archipelag, wyspy, bakteria, atmosfera, ciśnienie;
 • nabywa umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego np. podczas niskiej temperatury, woda zamarza i zamienia się w lód (PP)*;
 • poznaje elementy przyrody i  kultury materialnej oraz odróżnia elementy naturalne od sztucznych (związanych z działalnością człowieka) (PP)*;

 

*“PP” – Nowa podstawa programowa z dn. 24 lutego 2017r.