fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Jak stworzyć muzykę bez instrumentów?

Temat: Jak stworzyć muzykę bez instrumentów?

Cel ogólny

Uczeń:

– Uczeń rozumie proces powstawania melodii.

Cele szczegółowe

Uczeń:

– wymienia, z czego składa się utwór,

– tłumaczy, dlaczego dźwięki są wszędzie;

– wykonuje prostą melodię, używając narzędzi multimedialnych,

– doskonali percepcję słuchową, sferę emocjonalną, wrażliwość estetyczną i ekspresję twórczą,

– realizuje efekty specjalne w muzyce;

– wie, czym jest pentatonika.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

„Zadaniem szkoły jest: (…)

3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

5) (…) zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

Edukacja muzyczna. Uczeń:

1) w zakresie odbioru muzyki:

  1. a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:                                                             — realizuje proste schematy rytmiczne z użyciem sprzętu multimedialnego (…),

  1. b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej;

  2. c) świadomie i aktywnie słucha muzyki (wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie) oraz określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki (…);

2) w zakresie tworzenia muzyki:

  1. a) wie, że muzykę można zapisać i odczytać,

  2. b) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do obrazów i zdjęć,

  3. c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

Zobacz efekty zajęć